CSOKONAI EGYSÉG

A Csokonai utcai alsó tagozat

 

Telephelyünkön 8 tanterem, 1 tornaterem, 1 ebédlő és 1 fejlesztő helyiség és udvar található. Évfolyamonként 2 osztály tanul.

Alapelveink:

Alapvető feladatnak tekintjük az  iskolai tanulmányok első négy évében a tanulási képességek kialakítását és fejlesztését. A leendő elsősöknek iskolanyitogató programot szervezünk, ahol lehetőség van az ismerkedésre. Fontos számunkra a gyermekek személyiségének egészséges és sokoldalú fejlesztése. Célul tűztük ki, hogy folyamatosan fejlesztjük tanulóinknál a  megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődést, nyitottságot, ezzel segítve az egész életen át tartó tanulásra való képességet. Kiemelten kezeljük az általános emberi értékek közvetítését, a humanizmust, a hazaszeretetet, a nyitottságot, és a toleranciát (a környezet, más népek, kultúrák és szokások iránt). Valljuk, hogy a nevelés a családi házzal együtt vállalt közös felelősség.

Céljaink, feladataink:

Célunk, hogy hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalokat neveljünk. Az esélyegyenlőséget biztosítsuk. Fontosnak tartjuk a tehetség kibontakozásának a segítését, a differenciálással történő fejlesztést, és a hátránykompenzálást az iskolai élet minden területén. A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésére építve fejlesztjük a gyermekekben a

  • felelősségtudatot, a kitartás képességét.
  • Előmozdítjuk érzelemviláguk gazdagodását.
  • Elősegítjük a tanulási nehézségek leküzdését.
  • Biztosítjuk a tanulók képességeinek és kompetenciáinak lehetőség szerinti egyénre szabott fejlesztését.
  • Együttműködésre ösztönözzük őket.
  • Célunk a digitális képességek és a digitális eszközökkel támogatott tanulás fejlesztése.
  • Fejlesztjük az idegen nyelvi kommunikációt az adott életszakaszra kidolgozott tanterv szerint, ahol a mindennapokban használható nyelvtudás a cél.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmód, a kulturált környezet iránti igény kialakítását. Célunk, hogy tanulóink tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.

Tanórán kívüli foglalkozások

 Tanulóinknak néptánc-, hangszeres- és szolfézs oktatást biztosítunk és részt vehetnek tömegsport foglalkozásokon is. Többféle fizetős sportolási lehetőség is van intézményünkben: küzdősportok, labdajátékok tanulása.

A délutáni napközis foglalkozásokon is változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek. A napirend szerint működő csoportok változatos programokat kínálnak a tanulóinknak.

Minden tanévben bekapcsolódunk az országos témahetek és projektnapok programjaiba (Pályaorientációs nap, Pénz7, Digitális Témahét, Fenntarthatósági hét stb.) illetve rendszeresen szervezünk különféle programokat a gyerekeknek( népmese napja, állatok világnapja, egészségvédelmi hónap, víz világnapja, Weöres Sándor nap, farsang, színház-és múzeumlátogatások, tanulmányi kirándulások stb.)

Rendszeresen felkészítjük tanulóinkat városi, területi, megyei és országos tanulmányi versenyekre, ahol nagyon szép sikereket érnek el (Bolyai versenyek, Zrínyi matematika verseny, Helyesírási verseny, Komplex tanulmányi verseny, Méhecske, Szövegmanó, Logo, Barangoló stb).

Kedves Olvasó! További információkért kérjük, olvassa el alapdokumentumainkat és éves munkatervünket, s ha van rá ideje, személyesen is látogassa meg intézményünket!