TEHETSÉGPONT

 Iskolánk a Pedagógiai Programjába beillesztett tehetségfejlesztő programmal dolgozik a 2009/2010-es tanévtől. Munkánkat az Országos Tehetségsegítő Tanács is elismerte, és azóta, a térségben egyedülállóan, Kiválóra Akkreditált Tehetségpont lettünk. Tanulóink szavazata alapján felvettük a Tehetséges Gyerekek Köre nevet, amelyhez a gyerekek logót és szlogent is terveztek.

Tehetségfejlesztő programunk fő célja:

Az elsődleges cél a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése – keresve a hatékony pedagógiai eszközöket. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.

Ugyanakkor kiemelt része a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl. motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.) is.

A tehetséggondozás feladata:

A kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat segítse képességeik kibontakoztatásában és elősegítse, hogy alkotó egyénekké váljanak.


Ehhez egyrészt fel kell térképeznünk miben tehetséges az adott tanuló, másrészt rá kell jönnünk, mire van szüksége tehetsége kibontakoztatásához.

A tehetséges gyermekekkel való foglalkozás során is fontos változtatásokat, jó eredményeket hozhat, ha szem előtt tartjuk a következőket:

  •   A tanulás nem az iskolára való felkészítés vagy a házi feladat elvégzése, hanem a világ szabad felfedezése.
  • A gyerekek akkor is tanulnak, ha közben jól érzik magukat.
  • A gyerekek olyasmit is megtanulnak, amit nem tanulási céllal adunk a kezükbe.
  • A dolgok sokkal tanulságosabbak (és érdekesebbek) lehetnek, ha megfordítjuk, szétszedjük, megszagoljuk és elképzeljük őket kívülről, belülről, más idő- és tér dimenziókban.
  • A világ nem ér véget az iskola kapujánál, a tananyagon, az iskolán, sőt a tudásunkon kívül is létezik világ.

Iskolánkban fontos szerepet kap a tehetséggondozás, a kiemelkedő képességű gyerekek azonosítása és fejlesztése.Iskolánk Tehetséggondozó programja

 

Pedagógusaink mindig nagy hangsúlyt fektettek a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásra, közben egyre erőteljesebben fogalmazódott meg az az igény, hogy tudatosabban, szakszerűbben kellene támogatni, segíteni, fejleszteni tehetséges tanulókat az iskola falai között.
Éves munkatervünkben mindig szerepel a versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése, lebonyolítása, műsoros rendezvények szervezése-ahol lehetőséget kapnak a tehetséges tanulók a bemutatkozásra-, néptánc bemutatók, zeneiskolai koncertek, kézműves szakkörök, táborok megvalósítása, nyílt napok rendezése.


A tanórán és a tanórán kívüli formák gazdagítása mellett új formaként kívánjuk kialakítani a tehetséggondozó program kidolgozását, képességet és logikai készséget fejlesztő foglalkozásokat. Fontosnak tartjuk a versenyeken való részvételt, nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az egyénre szabott fejlesztésre. A szülőkkel való kapcsolattartás és párbeszéd, az együttműködés nélkülözhetetlen ebben a programban, a mérések eredményeiről, a tehetséggondozás fontosságáról a szülőknek tájékoztatókat, fórumokat szervezünk.
Kollégáink számára tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzések szervezését tervezzük.
Kisiskolás korban az alapozó munkát tekintenénk kiemelkedőnek, a tehetség általános képességeihez tartozó elemeinek hatékony fejlesztését.

Felső tagozaton a megjelenő speciális képességek azonosítását, gondozását, fejlesztését, nyomon követését tartjuk fontosnak.


Kiemelten foglalkozunk a tanítás tanítása, a matematikai logika, a szövegértés, az önismeret fejlesztésével, a  kortársi kapcsolatok ápolásával, a kommunikációs képesség javításával.

A program megvalósulásának színterei:
– tanórai differenciálás
– irányultsági órák keretében a matematikai logika, a szövegértés, a tanulási technikák elsajátítása
– könyvtárhasználat
– versenyeztetés (humán, reál, természettudományos, idegen nyelvi, sport, művészeti)
– szakkörök
– fakultációs órák
– egyéni fejlesztések
Művészetoktatás
Szabadidős tevékenységek:
– játszóházak
– színház- és mozi látogatások
– tanulmányi kirándulások
– nyári táborok
– szaktáborok

– versenyek (szaktárgyi, sport)
– gyermeknap
– iskolai ünnepélyek, rendezvények

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken kezdeményezi és támogatja Tehetségpontok megalapítását. A Tehetségpontok abban segítenek, hogy


– az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó lehetőségekről;


– az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével (szüleivel, tanáraival, stb.), a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, és hogy a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi és anyagi erőforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.

A Tehetségpontok négy általános feladatköre:
a) tehetségazonosítás,
b) tehetséggondozás,
c) tehetség-tanácsadás,
d) Tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás

Eseménynaptár

Csengetési rend