Céljaink

Kiemelt céljaink a tanév során

Céljaink a nevelés területén

 • Környezettudatos magatartás, egészséges életmódra nevelés.
  Az ÖKO munkaterv elemeinek tudatos alkalmazása.
 • Az iskolai szünetek rendjének pontosabb betartása – jelző csengő, kivonulás az udvarra, tisztaság.
 • Kölcsönös tiszteleten alapuló gyermek és felnőtt együttműködése.
 • Közös szabályalkotás, annak betartása.
 • Az esélyegyenlőség biztosítása, feltételeinek javítása a tanítási órákon és a tanítási időn túli foglalkozásokban az egyéni nyomon követés, segítségadás formáinak bővítésével, a fejlesztés és tehetséggondozás egyensúlyának kialakításával.
 • Az IPR-tevékenység folytatása, elemzés és értékelés,napi együttműködés a gyermekjóléti intézményekkel
 • A közösségi élet formáinak széleskörű megismertetése a tanórán kívüli kínálat és az aktív diák-önkormányzati élet segítségével, a szociális és kommunikációs kompetencia kiemelt fejlesztésével.
 • A családi házzal való kapcsolattartás formáinak bővítése
 • Az osztályközösségek, az intézményi közösség erősítése

 • Minden területen az iskola valamennyi dolgozójának egységes eljárás.

Céljaink az oktatás területén

 • A tanórai differenciálás eszközrendszerének bővítése.

 • A gyerekek eltérő képességeihez, készségeihez alkalmazkodó fejlesztő-tehetséggondozó  tevékenységrendszer bővítése,a rendszer továbbfejlesztése, a tagozati együttműködés erősítése.

 • Az egyéni fejlesztés és nyomon követés iskolai rendszerének működtetése, értékelése, elemzése.

 • Egységes tananyagsúlyozáson alapuló mérési rendszer működtetése 0-8.évfolyamon.

 • A felvételi és mérési eredmények tükrében az előkészítő munka tudatos irányítása, a mérések eredményeinek elemzése, értékelése.

 • A tanulói kompetenciák fejlesztésére alkalmas módszerek alkalmazásának szélesítése, különösen a problémamegoldó gondolkodás, az önálló tanulás, a kommunikációs képességek területén.

Céljaink intézményi területen

 • A munkaköri leírások  betartásának erősítése.

 • Intézményi belső és külső kommunikáció átgondolása

 • A pedagógus értékelési rendszer elemzése, működtetése.

 • Az ellenőrzési és értékelési rendszer működtetése oly módon, hogy az a dolgozói értékelés mérhető alapjául szolgáljon.

 • Érvényesüljön az óralátogatások során kiemelt szempontként a készségek, képességek ill. kompetenciák fejlesztésére alkalmas módszerek és munkaformák alkalmazásának vizsgálata, különös tekintettel  a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére, a kommunikációs képességek fejlesztésére.

 • Pályázatok követése, írása.

 • Pályázati projektek megvalósítása, a projekt elemeinek beépítése az intézményi dokumentumokba.

 • A mérés-értékelési rendszer működtetése a mérés munkacsoport munkaterve alapján.

 • A PDCA-ciklus, az elemzés és értékelés tudatos alkalmazása az intézményi tevékenység során. Törekvés a TQM-szemlélet (céjainknak megfelelő az eszközrendszer tudatos és a leghatékonyabb alkalmazása)

 • Iskolánk a kiemelten kezelt tevékenységterületeken a hálózatosodás bázisa legyen.

Névadónkról

Weöres Sándor (1913 – 1989)

Már 14 éves korában vidéki lapokban megjelentek versei, 19 éves fővel már országszerte tudomásul vették a vájt fülű olvasók, hogy bravúrosan verselő, egészen sajátos hangú költő. Ez 1932-ben történt.
(tovább…)