„Anyanyelvész” – tehetségcsoport felső

„Anyanyelvész” – tehetségcsoport felső

A tanórák keretében zajló gazdagító program célja, hogy diákjaink egyéni érdeklődésüknek, tehetségterületüknek megfelelő támogatást kapjanak a magyar nyelv és irodalom órán.

A program kiemelt céljai:

 • Egyéni önkifejezési formák támogatása (versmondás, prózamondás, próza és versalkotás, képzőművészet, színjátszás)
 • A nyelvi és gondolkodási készségek és képességek tudatos együttfejlesztése játékkal, rejtvénnyel és újszerű pedagógiai módszerekkel 
 • Az intelligencia területek komplex fejlesztése (társterületek: vizuális, mozgásos, zenei)
 • Egyéni tanulási stílusok feltárása, annak megfelelő tanulás-módszertani fejlesztés
 • A digitális tanulási módszerek hatékony használata
 • A diákok által tanult ismeretek összekapcsolása, együtthasználása – így a program eredményei minden tanulási területen,a teljes személyiségben jelentkeznek…

Eseménynaptár

Csengetési rend

Digi tehetséggondozás

Digi tehetséggondozás

Tehetséggondozás

A tehetséggondozó órák fejlesztő munkájában a következő alapelveket veszem figyelembe:

 •   logikus gondolkodás fejlesztése
 •   ismeretszerzés, problémamegoldás
 •   tanulás iránti érdeklődés és nyitottság fejlesztése
 •   kíváncsiságra, érdeklődésre épített motiválás
 •   a környezethez való alkalmazkodás
 •   jellemformálás, személyiségfejlesztés

Általános fejlesztési területek:

 • emlékezet 
 • önismeret 
 • problémamegoldó gondolkodás
 • ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képességek 
 • motoros képességek 
 • figyelem 
 • kommunikációs képességek fejlesztése
 • digitális kompetencia fejlesztése

Tehetséggondozás órákon általában matematikai, logikai, szövegértési- és feldolgozási, nyelvtan- helyesírási, környezetismereti feladatokat oldunk meg. Dramatizálunk, bábozunk és nagyon sokat játszottunk. Nagyon sok feladatot digitális eszközök segítségével oldunk meg. Ezeken az órákon történik a versenyekre való felkészítés is.

A foglalkozáson a következő eszközök használom:

 • képességfejlesztő társasjátékok (Quoridor,Tojó toló, Abalon, Quarto stb.)
 • Nemzetközi Kenguru Matematikai Verseny feladatai
 • Méhecske matematikai verseny feladatai
 • Szövegmanó verseny feladatai
 • Róka Sándor- Párkereső könyve (Fejtörő matematika alsósoknak)
 • Interaktív feladatok (LearningApps, WordWall, Kahoot)

Eseménynaptár

Csengetési rend

Képességfejlesztő sakk

Képességfejlesztő sakk

Iskolánkban négy éve vezettük be a képességfejlesztő sakkot oktatási eszközként, mely egy egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része és a képességfejlesztésen túl biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. 

A sakk egy, a tanuló személyiségét komplexen fejlesztő stratégiai táblajáték, melynek elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.

A sakk szabályainak tanulása közben a gyermeknek bővül az emlékezete, szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan léphet, hogyan üthet, illetve a tanuló megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és az oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét és értékét. A táblán történő tájékozódáshoz számokat és betűket rendel egymáshoz. Mindeközben egy sor, már tárolt információt mozgósít és kombinál össze.

Az első négy évfolyamon a sakkot, mint tanítási- motivációs eszközt alkalmazzuk. Nem a sak játék elsajátítása a cél, ez egy eszköz a képességek sokrétű fejlesztésére. A rendelkezésre álló, gazdagon kidolgozott eszközrendszer lehetővé teszi a változatos gyakorlást. A gyerekek a Sakkpalotában megismert figurákat, helyszíneket, egy egész felépített sakkos világ várja őket, melyben kedvükre barangolhatnak. Rengeteg színvonalas digitális eszköz is megtalálható az eszközrendszerében, melyet iskolai és otthoni gyakorlásra is lehet alkalmazni.

Mostanra az induló első osztályaink mindegyikében indítjuk a programot. Pedagógusaink közül egyre többen fedezik fel a módszerben rejlő lehetőségeket és csatlakoznak hozzá. 

Eseménynaptár

Csengetési rend

Játékos tehetséggondozás

Játékos tehetséggondozás

Nem szükséges minden bennünk szunnyadó képességet tudatosítani, elég, ha használjuk ezeket.”

Helyszín: Csokonai épület 

A tehetségfejlesztés sokféle, hiszen minden egyes tanuló személyisége egyedi és megismételhetetlen.

A tehetség-összetevők legfontosabb jellemzői közül a következőkre fókuszáltunk az idei tanévben a játékos tehetséggondozó foglalkozásainkon:

 • elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációkészség,
 • jó memória és beszédkészség,
 • alkalmazkodóképesség, új helyzetekben történő rugalmas váltás,
 • kritikus, független gondolkodás.

Kreativitás:

 • gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás,
 • ötletgazdagság, szokatlan feladat – és helyzetmegoldások,
 • kíváncsiság, merészség, szellemi játékosság, kockázatvállalás,
 • a bizonytalan helyzetek toleranciája, humorérzék

A gyerekek kiválasztásának szempontja: Tímár-tesztek 

Ízelítő a program tematikájából:

 • táblás játékok
 • internetes fejlesztő, logikai játékok
 • szövegértés , anyanyelvi játékok
 • figyelemkoncentrációs játékok
 • gondolkodtató feladatok
 • logikai feladatok
 • dramatizálás
 • az emlékezet fejlesztésére irányuló játékos feladatok

A feladatok megoldását egyénileg illetve csoportosan végezzük, az adott feladatnak megfelelően.

A tehetséggondozó foglalkozás célja: a tanulók motiváltságának növelése „kevésbé erős oldaluk fejlesztése” játékos formában.

Szabóné Varga Erika foglalkozásvezető

Eseménynaptár

Csengetési rend

Táblajáték

„A gyermek játék közben tanul.

És a legfontosabb, hogy megtanul játszva tanulni.”

(O. Fred Donaldson)

 

Időpont: Csütörtök 12-13 óráig 

Helyszín: Csokonai épület, 1. emelet 

Korcsoport: 7-8 éves tanulók

 

Társas játék – Társasjáték  

                 Gondolkodás fejlesztés táblajátékkal

 

A foglalkozás fő célja, hogy a játékot felhasználva teremtsen lehetőséget a tehetségígéretek gondozására, képességeik komplex kibontakoztatására az ismert és felfedezésre váró társasjátékok, táblajátékok segítségével.

A kiválasztás szempontja: Tímár-teszt 1-2.

Miért éppen a táblajáték? 

A játékok gyakorlása révén a gyerekek folyamatosan próbára teszik matematikai 

képességeiket, problémamegoldó gondolkodásukat. Tanulják a társas viselkedés

alapvető normáit, iránymutatást kapnak a szabadidő igényes, tartalmas eltöltésre.

A játék oktatásával célunk:

 • Általános tanulási képességek sokoldalú fejlesztése
 • Kiemelkedő érdeklődési területek megfigyelése, felfedezése
 • A kialakult érdeklődés kibontakoztatása és fejlesztése
 • Rugalmas gondolkodás alapozása
 • Együttműködési készség fejlesztése
 • Vizuális és nyelvi kommunikáció fejlesztése
 • Érzelmi intelligencia fejlesztése

Hochreinné Kókai Ibolya      foglalkozásvezető                 

Eseménynaptár

Csengetési rend

Kreatív teknőcök

Kreatív teknőcök

Időpont: Csütörtök 13-14 h-ig.

Helyszíne: Csokonai Iskola, 2. b osztályterme. 

Korcsoport: 9-10 éves tanulók.

Tehetséggondozó tevékenység neve: Tehetséggondozás Logo pedagógiával 

Tehetségterület: logikai-matematikai, térbeli-vizuális, szókincsfejlesztés-kifejezőkészség.

A tehetségterülethez szükséges tehetségjellemzők: kiváló logikai képességek, nagyon jó problémamegoldás, rendkívüli kreativitás.

A tehetséggondozó foglalkozás célja: a tehetséges tanulók gondozása, a tanulók sikerélményhez juttatása. A számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges foglalkozásra. A hétköznapi életben is alapvető fontosságú az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, erre ugyancsak jó lehetőség nyílik az IMAGINE Logoban.

A tehetséggondozó foglalkozás munkaformája: Egyéni, páros és csoportos – a témától függően. 

 Régebbi munkáink a COMENIUS LOGO-ban programozással, a LAPODA MESÉ-ben szerkesztéssel készültek.

    

A foglalkozásokat tartja: Földvári Lászlóné

Eseménynaptár

Csengetési rend